Samovrednovanje škole

Samovrjednovanje ili "samoprocjena" je procjena o kvaliteti koju škola provodi autonomno. Pri samoprocjeni se koriste dokazi koji se navode u Izvješću o samovrjenovanju. Cilj (ili svrha) samvrjednovanja je:
  • utvrđivanje trenutačnog stanja i usporedba s primjerima dobre prakse
  • utvrđivanje potencijala za unaprjeđenje
  • sustavno praćenje kvalitete.

Proces samovrjednovanja može se promatrati kroz tri segmenta:

  • Kako obavljamo svoj posao?
  • Kako to znamo?
  • Što ćemo sada učiniti?

(Priručnik za samovrjednovanje, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Zagreb, 2011.)

Samovrjednovanje strukovnih škola predviđeno je Zakonom o strukovnom obrazovanju (NN 30/09, čl. 11. i 12.).
Strukovni kurikulum donosi ministar,  a metodologiju izrade Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.  Povjerenstvo za kvalitetu prati i vrednuje sam proces, a imenuje ga Školski odbor. Povjerenstvo je dužno  provoditi i pratiti samovrjednovanje Škole te izvješće do kraja rujna dostaviti Školskom odboru i Agenciji za strukovno obrazovanje za proteklu školsku godinu.

Povjerenstvo za kvalitetu Škole čine  članovi  iz reda nastavnika i stručnih suradnika  Žuža Gotesman, Slobodanka Stanišić, Jasna Lazić, Irena Kiss, Igor Černjul,  iz reda polaznika Franka Glavaš,  iz reda roditelja Viviana Juraj Sokolić te iz reda dionika na prijedlog osnivača Sanja Cinkopan Korotaj.


Izvješće za 2014./2015.:
Ovo je treća godina provođenja procesa samovrednovanja u ovom obliku.
Tijekom treće godine procesa samovrednovanja utvrđene su sljedeće prednosti:
- svi akti škole donose se pravovremeno
- kvalitetna suradnja s vanjskim dionicima i roditeljima
- sudjelovanje u (međunarodnim) projektima
- rezultati učenika na natjecanjima
- dobra opremljenost kabineta ugostiteljskog posluživanja te kuhinje
- računovodstvo i financije vode se učinkovito
- smanjen broj zaključnih negativnih ocjena na kraju školske godine za 19,4%, a na kraju nastavne godine za 10,9%
- izjednačeni kriteriji prema kojima se opravdavaju izostanci.

Tijekom treće godine procesa samovrednovanja utvrđeni su sljedeći nedostaci koje treba unaprijediti i /ili riješiti u sljedećoj školskoj godini i pratiti njihovu provedbu:
- rad u dvije smjene i dvije udaljene lokacije
- prostorni i materijalni uvjeti rada
- velik broj izostanaka učenika s nastave (neznatno ove godine smanjen broj opravdanih izostanaka)
- manjak stručnih suradnika edukacijsko-rehabilitacijskog profila (prema broju učenika s teškoćama u odnosu na ukupan broj učenika)
- nemotiviranost polaznika
- dio zaposlenika ne sudjeluje na stručnim usavršavanjima i ne sudjeluje u procesu samovrednovanja.