Državna matura

     Državna matura je skup ispita iz određenih nastavnih predmeta koje je učenik učio tijekom svoga  četverogodišnjega srednjoškolskog obrazovanja. Cilj je državne mature provjera i vrednovanje postignutog znanja i sposobnosti učenika, stečenih obrazovanjem prema propisanim općeobrazovnim nastavnim planovima i programima.

     Obvezu polaganja državne mature od školske godine 2009./2010. imat će gimnazijalci, dok strukovnjaci državnu maturu polažu samo ukoliko planiraju nastaviti svoje obrazovanje na nekom od visokih učilišta. Strukovnjaci čije srednjoškolsko obrazovanje traje od jedne do tri i pol godine, obavezni su na kraju srednjoškolskog obrazovanja izraditi i obraniti završni rad.  

     Obvezni ispiti koji se polažu na državnoj maturi su iz općeoobrazovnih nastavnih predmeta koje je učenik pohađao tijekom srednje škole, a to su: hrvatski jezik, matematika i strani jezik. Drugi je dio državne mature izborni dio koji obuhvaća sve ostale nastavne predmete koje je učenik u školi pohađao. Učenik će polagati ispite iz izbornoga predmeta ili više izbornih predmeta samo u slučaju da su navedeni kao uvjet za upis na studij ili ne. O položenim ispitima izbornoga/ih predmeta učenik će dobiti posebnu potvrdu.

     Razlika u odnosu na dosadašnji sustav mature u tome je što ispite ne provode i ne ocjenjuju nastavnici škole, već  javna ustanova - Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja izrađuje ispitne kataloge za sve predmete koji se polažu na državnoj maturi, radne materijale i priručnike za pripremanje ispita te priprema i dostavlja školama ispitne materijale. Centar u elektroničkom obliku vodi i Središnji registar državne mature u koji se pohranjuju podaci o svim osobama koje su položile državnu maturu, podaci o predmetima s ostvarenim ocjenama i postotnim bodovima ostvarenima na ispitima državne mature te će izdavati svjedodžbe i potvrde o položenim ispitima državne mature.

     Uvođenje državne mature osigurava ne samo veću objektivnost učeničkih školskih postignuća na nacionalnoj razini, nego je ujedno i poticaj učiteljima i nastavnicima za bolje poučavanje u osnovnoj i srednjoj školi, a učenicima za bolje učenje te ukupno podizanje kvalitete odgoja i obrazovanja u školi.

     Ispiti državne mature provodit će se u isto vrijeme, s istim ispitnim materijalima i na isti način za sve učenike u Republici Hrvatskoj. Time će se dobiti rezultati koji su međusobno usporedivi, čime će postupak odabira pri upisu na više škole i visoke škole biti pravedniji i transparentniji. Svjedodžba o položenoj državnoj maturi služit će kao objektivan pokazatelj pripremljenosti učenika.

 

 

 

 

     Nacionalni ispiti su standardizirani postupci kojima se provjerava koliko su učenici sposobni koristiti ključna znanja i vještine iz pojedinih nastavnih predmeta. Glavni je cilj nacionalnih ispita sustavno praćenje i unapređivanje kvalitete odgoja i obrazovanja u našim školama.  Nacionalne ispite organizira i provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) u suradnji sa školama. Nacionalni se ispiti provode u isto vrijeme i na isti način.

 

Čemu služe nacionalni ispiti?

     Ispiti se provode da bi se školama, nastavnicima, učenicima, kreatorima obrazovne politike i javnosti pružila valjana informacija o kvaliteti učenja i poučavanja, odgojnim i obrazovnim postignućima i učinkovitosti rada u našim školama. Na temelju dobivenih rezultata škole se mogu uspoređivati s drugim školama. Informacije o ostvarenom rezultatu i usporedbe s drugim školama, te razmjena iskustava mogu pomoći učenicima i nastavnicima da unaprijede vlastiti rad. Važno je napomenuti da su pojedinačni učenički rezultati nacionalnih ispita poznati samo školi tj. učeniku, predmetnom nastavniku,koordinatoru i ravnatelju.  Nacionalnim ispitima učenici i nastavnici upoznaju se s novim sustavom provjeravanja znanja i vještina učenika te se teme pripremaju za državnu maturu.